DON’T DROP ME OUTSIDE

PROJE TÜRÜ: Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar (KA2)

PROJE NUMARASI : 2017-1-NL01-KA201-035264

PROJE ADI: DON’T DROP ME OUTSIDE (BENİ DIŞARDA BIRAKMA)

Projenin genel amacı ortak ülkelerdeki okul terkini bütüncül bir yaklaşımla; öğrenci eğitim programı,  ve öğretmenler ve öğrenciler için ölçme araçları geliştirerek ve öğretmenlerin okul terki ile ilgili yetkinliklerini geliştirerek okul terkini azaltmaktır.

Okul terki 12-23 yaş aralağında olup eğitimlerini tamamlamamış veya yalnızca orta öğretimini tamamlamış kişileri tanımlamak için kullanılan bir terimdir  (Avrupa Komisyonu, 2006). AB Ülkelerinde 18-24 yaş aralığında bulunan her altı gençten biri orta öğretimden sonra eğitim almadan okuldan ayrılmaktadır ve bu noktadan sonra hiçbir eğitim veya öğretime katılmamaktadır. 6-18 yaşları arasındaki çocuklar zorunlu olduğu için okula devam etmekte ancak bu öğrencilerden bir kısmı okulla olan ilgisi oldukça azdır. Bu durum gizli okul terki olarak tanımlanmaktadır. Bu konuda Avrupa Konseyi   28 Haziran 2011 tarihli Tavsiye kararı ile sorunlar başlamadan erken okul terk etme riskini azaltmak için politikalar geliştirilmesini önermektedir. Bu tavsiye kararına göre; ebeveynlerin eğitime katılımını arttırmak, okulla olan işbirliklerini güçlendirmek ve okullar ve ebeveynler arasında ortaklıklar kurmak öğrenciler arasında öğrenme motivasyonunu artırabilir.Risk altındaki öğrencilere, sorunlar ortaya çıkmadan etkili önlemlerin alınmasına yardımcı olabilecek erken uyarı sistemleri geliştirmek önemlidir. Öğretmenlerin risk altındaki öğrencilerle çalışmalarında desteklenmesi ve güçlendirilmesi okul düzeyinde başarılı önlemlerin alınması için bir ön şarttır. Öğretmenler ve okul liderleri için öğretmenlik öncesi eğitim ve sürekli mesleki gelişim, sınıftaki çeşitlilikle baş etmelerine, sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı kökenlerden öğrencileri desteklemelerine ve zorlu öğretim durumlarını çözmelerine yardımcı olur.Okul içindeki ve dışındaki ders dışı etkinlikler ve sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler, risk altındaki öğrencilerin benlik saygısını artırabilir ve öğrenmedeki zorluklara karşı dayanıklılıklarını artırabilir.

Projenin süresince, öğretmenlere yönelik okul bırakma konusunda yetkinlik çerçevesi geliştirilmesi, okul terkinde öğretmenlerin yetkinliklerinin belirlenmesine yönelik test geliştirilmesi ve geliştirilen testin online platforma aktarılması, öğretmenler için ders materyalleri geliştirilmesi ve eğitimler geliştirilmesi, öğrencilerin okul terki eğilimini ölçmeye yönelik araçlar geliştirilmesi ve geliştirilen bu araçların online ortama aktarılması ve bu öğrenciler için öğretim programları geliştirimesi ve uygulanması amaçlanmaktadır.

Ortak ülkeler Hollanda, Türkiye, Slovenya ve Italya’dan olup, her ülkeden 2 ortak bulunmaktadır.