FAALİYETLER

 1. Eğitimde hayatboyu öğrenmeyi teşvik edici çalışmalar yapmak,
 2. Her düzey örgün, yaygın ve mesleki eğitim alanında eğitim-öğretimin nitelik ve nicelik açısından kalitesinin geliştirilmesi sağlamak,
 3. Erken yaşta okuldan ayrılmayı önleyerek öğrencilerin eğitim-öğretim sürecine katılımını arttırmak,
 4. Sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı grupların eğitim ve öğretim sürecine dahil edilmesini sağlamak,
 5. Risk altındaki öğrencilerin motivasyonunu yükseltebilecek yöntem, strateji ve yaklaşımlar geliştirmek,
 6. Yükseköğretime erişilebilirliği arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
 7. Yetişkinlerin hayatboyu öğrenmeye katılımlarını arttırmak,
 8. Tüm öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda kaynaştırma yaklaşımları geliştirmek,
 9. Öğrencilere yönelik rehberlik etkinleri geliştirmek,
 10. Erken yaşta dil öğrenme ve okuryazarlığın geliştirilmesini sağlamak,
 11. Eğitim-öğretimin her düzeyinde okuma, yazma, matematik ve bilim gibi temel becerilerin geliştirilmesini sağlamak,
 12. Eğitim-öğretimin her düzeyinde medya okuryazarlığı, yaratıcılık, inovasyon, girişimcilik gibi yeni beceri ve yeterliklerin geliştirilmesini sağlamak,
 13. Bilgi, iletişim ve bilgisayar teknolojilerinin aktif kullanımını sağlayarak genel ve mesleki eğitimin kalitesini arttırmak,
 14. Hayatboyu öğrenme için yenilikçi BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) tabanlı içeriğin, hizmetlerin, pedagojilerin ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek,
 15. Hayatboyu öğrenme felsefesine uygun olarak toplumun her kesiminden bireylerin bilgi, iletişim ve bilgisayar teknolojilerini kullanma becerilerinin geliştirilmesini sağlamak,
 16. Hayatboyu öğrenme çerçevesinde etkili stratejiler geliştirmek, iyi uygulamaları transfer etmek ve yaymak,
 17. Mevcut eğitim ve öğretim ortamları ve formlarının geliştirilmesini sağlamak,
 18. Yeni eğitim-öğretim ortamları ve formları oluşturmak,
 19. Yeni eğitim ve öğretim programlarının geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmak,
 20. Yeni öğretim yöntem, strateji, yaklaşım ve modelleri geliştirmek ve uygulamak,
 21. Öğretmen eğitiminin niteliğini arttırmak,
 22. Okul personelinin niteliğini arttırmak amacıyla hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim faaliyetleri geliştirmek,
 23. Okul personeli ve öğrenciler arasında inisiyatif, yaratıcılık ve inovasyonu teşvik edici öğrenme çevreleri geliştirmek,
 24. Eğitim ve öğretime Avrupa boyutunun kazandırılmasını sağlamak,
 25. Avrupa Birliğine uyum ve katılma sürecinde temel yeterliklerin geliştirilmesini sağlamak,
 26. Okul eğitimi ile ilgili Avrupa çapında işbirlikleri oluşturmak ve projeler geliştirmek,
 27. Eğitim ve dış dünya arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak,
 28. Okul ile iş ve kültür dünyası arasında model ortaklık ve ağ oluşturmak,
 29. Öğretmen, öğrenci, okul ve veli işbirliğini geliştirici çalışma ve faaliyetler yapmak,
 30. İş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitimin kalitesini, iş gücünün verimliğini ve niteliğini arttırmak,
 31. Mesleki eğitime yönelik Avrupa Birliği politikalarını desteklemek, geliştirmek ve uygulamak,
 32. Ülkelerarası işbirliği yoluyla, mesleki eğitim sistemleri ve uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, bireylerin bilgi, beceri ve yeterliklerinin arttırılmasını ve yeniliklerin teşvik edilmesini sağlamak,
 33. Teknolojik gelişmeler ve bilginin sürekli yenilenmesi neticesinde birey, toplum ve işgücünün ihtiyaç duyduğu yeni bilgi, beceri ve yeterliklerin kazandırılmasını sağlamak,
 34. Çalışanlarının bilgi, beceri ve uzmanlıklarının arttırılmasını desteklemek amacıyla Avrupa çapında ortaklarla birlikte çalışarak yenilikçi metot ve uygulamaları paylaşmak,
 35. Gelecek perspektifinde mesleklere yönelik eğitim ihtiyaçlarını analiz ederek her kesimden bireylerin mesleki istihdamına katkıda bulunmak,
 36. Yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını sağlamak,
 37. İstihdamı arttırmaya yönelik toplumun her kesimine ihtiyaç duyulan konularda mesleki ve genel kurslar vermek,
 38. Hayatboyu öğrenme becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak için farklı meslek gruplarına hizmet içi eğitimler vermek,
 39. Yetişkinlerin yaşamları boyunca, bilgi ve niteliklerini geliştirmek için imkanlar sunarak istihdam olanaklarını artırmak ve toplumda meydana gelen değişikliklere uyum sağlamalarına yardımcı olmak,
 40. Yaygın eğitim alanında çalışan kurumlar, kuruluşlar, öğretmenler, eğitmenler, öğreniciler ve diğer personelle ortak çalışmalarda bulunmak,
 41. Yetişkin eğitimine katılmaları için kendilerine alternatif fırsatlar vermek amacıyla, başta yaşlılar ve temel nitelikleri kazanamadan eğitimlerini yarıda bırakanlar olmak üzere kırılgan sosyal gruplardan ve marjinal sosyal çevrelerden gelen kişilere yardımcı olmak,
 42. Yetişkinlere bilgi ve niteliklerini artırmaları için imkanlar sağlanmasına yardımcı olmak,
 43. Yetişkin eğitiminde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesini ve bunların ülkelerarası transferini desteklemek,
 44. Etkin vatandaşlığı, sosyal uyumu ve katılımı geliştirici çalışmalar yapmak,
 45. Yoksullukla mücadele konusunda sosyal projeler geliştirmek, yürütmek ve bu kapsamda istihdam artırıcı ve yeni istihdam alanları oluşturacak çalışmalar yapmak,
 46. Engelli hakları, çocuk hakları, kadın hakları, insan hakları ve demokrasi konusunda çalışmalar yapmak ve bu kapsamda eğitim etkinlikleri düzenleyerek farkındalık oluşturmak,
 47. Bilhassa engelliler, göçmenler, dezavantajlı bölgelerde yaşayanlar olmak üzere toplumun her kesiminin karar verme süreçlerine dâhil edilebileceği sistemler geliştirmek,
 48. Gençlerin aktif vatandaşlığının teşvik edilmesini sağlamak,
 49. Farklı ülkelerle gençlik çalışmaları konusunda işbirliği yapmak,
 50. Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılacak gençlik çalışmalarına destek vermek,
 51. Gençler arasında birlik, beraberlik ve hoşgörünün artırılmasını sağlamak,
 52. Gençlerin bir araya gelerek farklı konularda işbirliği yapmalarını sağlamak,